Warto wiedzieć

Od 23 do 28 kwietnia w woj. lubelskim będzie trwała akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km², na lasy, pola i łąki.

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 na rok szkolny 2017/2018

     

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i  kryteriów rekrutacyjnych

 

 

18 - 28 kwietnia 2017 r.

 

 

16 - 19 maja 2017 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

4 – 8 maja 2017 r.

 

 

 7 - 9 czerwca 2017 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 9 maja 2017 r.

do godz. 15.00

 

13 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

 

10 - 12 maja 2017 r.

 

14 - 16 czerwca 2017 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 maja 2017 r.

do godz. 15.00

19 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

Wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zamieszkałych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, jeśli liczba chętnych jest większa niż liczba miejsc.

 

 Kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
 2. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą- 1 pkt.

 

Kryteria dodatkowe określone dla drugiego etapu rekrutacji:

 1. pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez oboje rodziców działalności gospodarczej lub pobieranie przez oboje rodziców nauki w systemie dziennym. Kryterium stosuje się także do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko. – 20 pkt,
 2. pozostawanie tylko jednego z rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez jednego z rodziców działalności gospodarczej lub pobieranie przez jednego z rodziców nauki w systemie dziennym – 10 pkt,
 3. uczęszczanie rodzeństwa do tego samego przedszkola co kandydat – 10 pkt,
 4. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka  – 10 pkt,
 5. zadeklarowanie prze rodziców kandydata korzystanie przez niego z pełnej oferty przedszkola w wymiarze nie krótszym niż 8 godzin dziennie (tj. 8 godzin dziennie i więcej) – 10 pkt,
 6. uczęszczanie dziecka w roku poprzedzającym rekrutację do innego przedszkola lub innego oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego lub żłobka w okresie bezpośrednio przed postępowaniem rekrutacyjnym (kontynuacja edukacji) – 20 pkt.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w sekretariatach odpowiednich zespołów placówek oświatowych.

Druki do pobrania

 

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2017/2018

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Międzyrzec Podlaski, obowiązują następujące terminy

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 - 24 kwietnia 2017 r.

29 – 31 maja 2017 r.

2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

25 – 28 kwietnia 2017 r.

1 – 2 czerwca 2017 r.

3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 maja 2017 r.

do godz. 15.00

6 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

5 – 9 maja 2017 r.

7 – 8 czerwca 2017 r.

5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 maja 2017 r.

do godz. 15.00

9 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej: 

 1. kandydat mieszka na terenie miasta Międzyrzec Podlaski – 50 punktów;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do zespołu placówek, do którego złożony został   wniosek – 20 punktów;
 3. kandydat ukończył oddział przedszkolny w zespole placówek, do którego złożony został wniosek – 15 punktów;
 4. miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek – 15 punktów.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt. 1-4,:

 1. oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego;
 2. oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek
 3. oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek;
 4. oświadczenie rodzica o miejscu pracy w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek.

 

Druki  do pobrania:

 1. Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania na terenie Międzyrzeca Podlaskiego
 2. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do zespołu placówek, do którego złożony został wniosek
 3. Oświadczenie rodzica o ukończeniu przez kandydata oddziału przedszkolnego w zespole placówek, do którego złożony został wniosek
 4. Oświadczenie rodzica o miejscu pracy w obwodzie szkoły podstawowej, do której złożony został wniosek

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej prowadzi kampanię informacyjną „STOP pożarom traw”. Akcja ma edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.