Warto wiedzieć

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 na rok szkolny 2017/2018

     

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i  kryteriów rekrutacyjnych

 

 

18 - 28 kwietnia 2017 r.

 

 

16 - 19 maja 2017 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

4 – 8 maja 2017 r.

 

 

 7 - 9 czerwca 2017 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 9 maja 2017 r.

do godz. 15.00

 

13 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

 

10 - 12 maja 2017 r.

 

14 - 16 czerwca 2017 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 maja 2017 r.

do godz. 15.00

19 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

Wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zamieszkałych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, jeśli liczba chętnych jest większa niż liczba miejsc.

 

 Kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
 2. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą- 1 pkt.

 

Kryteria dodatkowe określone dla drugiego etapu rekrutacji:

 1. pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez oboje rodziców działalności gospodarczej lub pobieranie przez oboje rodziców nauki w systemie dziennym. Kryterium stosuje się także do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko. – 20 pkt,
 2. pozostawanie tylko jednego z rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez jednego z rodziców działalności gospodarczej lub pobieranie przez jednego z rodziców nauki w systemie dziennym – 10 pkt,
 3. uczęszczanie rodzeństwa do tego samego przedszkola co kandydat – 10 pkt,
 4. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka  – 10 pkt,
 5. zadeklarowanie prze rodziców kandydata korzystanie przez niego z pełnej oferty przedszkola w wymiarze nie krótszym niż 8 godzin dziennie (tj. 8 godzin dziennie i więcej) – 10 pkt,
 6. uczęszczanie dziecka w roku poprzedzającym rekrutację do innego przedszkola lub innego oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego lub żłobka w okresie bezpośrednio przed postępowaniem rekrutacyjnym (kontynuacja edukacji) – 20 pkt.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w sekretariatach odpowiednich zespołów placówek oświatowych.

Druki do pobrania