Ogłoszenia

 

Burmistrz Miasta

Międzyrzec Podlaski

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać w terminie od 13 marca do 28 kwietnia 2017 r. Uwaga! Wnioski o dotacje może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie miasta Międzyrzec Podlaski mogą uzyskać z budżetu miasta dotację celową na  dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Dotacja może być udzielona w wysokości70% poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż10.000,00 złnakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ROD na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski” przyjęty Uchwałą nr XXV/181/16 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 listopada 2016 r.

Regulamin, wzór wniosku o udzielenie dotacji i wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji zamieszczone są poniżej. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Komunalnym, pokój nr 2 Urzędu Miasta lub pod numerem telefonu 83 372-62-21.

 

Regulamin udzielania dotacji celowej

Wzór wniosku o udzielenie dotacji

Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji