Ogłoszenia

fp                                         bip     fb

 

BURMISTRZ   MIASTA

Międzyrzec   Podlaski

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 1 m. Międzyrzec Podlaski przy ulicy Wschodniej 6, będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 1836/1 o pow. 0,1478 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/0032203/2. Działka zabudowana jest parterowym murowanym budynkiem mieszkalnym w dobrym stanie technicznym, zamieszkanym przez rodzinę uprawnionych z tytułu nakładów na nieruchomość oraz drewnianym budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym. Działka  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest częściowo na terenie z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod  zabudowę mieszkaniową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i usługami komercyjnymi – wybudowanymi lub usytuowanymi we frontowej części działki (symbol planu A64MM.UC) w strefie „strefie szczególnej ochrony wartości kulturowych SK-I” oraz częściowo na terenie wyznaczonym pod obszar miejskiej zieleni publicznej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń łęgową nieurządzoną i zieleń towarzyszącą ciekom wodnym – otwartą (symbol planu A65ZŁ) w strefie SK-I i SP-I. Do nieruchomości doprowadzona jest energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja sanitarna.  Działka obciążona jest umową dzierżawy do końca 2017 r. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia podczas zawarcia umowy nabycia nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu w celu zapewnienia eksploatacji, konserwacji i remontów istniejących urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu nieodpłatnej służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) w pasie o szer. 2,0 m wzdłuż istniejącej trasy sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz jej właściciela - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Brzeskiej 102 z zakazem wykonywania jakichkolwiek inwestycji na działce bez wcześniejszych uzgodnień z właścicielem tych urządzeń.

 

CENA  WYWOŁAWCZA    

nieruchomości  została ustalona na kwotę 157 300,00 zł.

wysokość wadium 16 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta  Międzyrzeca Podlaskiego Nr 43 80390006 00000000 0452 0002 w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w terminie do dnia 16.03.2017 r. (w tym dniu środki mają się znajdować na w/w rachunku bankowym).

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy  ul.  Pocztowej 8,  w dniu  21 marca 2017 r. o godzinie 10.00.

Uczestnicy przetargu, w dniu przetargu winni okazać: dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, numery NIP, a osoby prawne aktualny (wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy) wyciąg z właściwego rejestru, numer NIP oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki do reprezentowania w przetargu. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1061 z późn. zm.).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet wpłaty za nabycie nieruchomości.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wystawionej na przetarg nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, pokój nr 2, oraz pod numerem telefonu 83 372-62-21.

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zastrzega możliwość odwołania ogłoszonego przetargu.